All visitors to the school must be by prior appointment only.

Resources to help parents with learning Welsh

Please scroll down for English

Adnoddau i helpu rhieni ddysgu Cymraeg

– Duolingo. Ap dysgu ieithoedd ar gael am ddim (mae’n debyg bod modd ei ddefnyddio ar gliniaduron hefyd). Hwyl a hawdd i’w ddefnyddio, ar hyn o bryd mae dros 500 mil o bobl yn ei ddefnyddio i ddysgu Cymraeg! https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh-Online

– Say Something in Welsh (https://www.saysomethingin.com/welsh) gwefan boblogaidd arall ac mae ap hefyd ar gael am ddim. Maen nhw hefyd yn trydar gair Cymraeg newydd bob dydd – https://twitter.com/DailyWelshWords?lang=en-gb

– Hefyd ar Trydar mae Awr y Dysgwyr (Welsh learners hour). Mae’r safle yn cynnal awr o drafodaeth bob nos Llun rhwng 9-10pm yn cynnwys cwestiynau a rhannu arfer da a syniadau, ar gyfer y rhai sydd yn dysgu Cymraeg. Mae ganddyn nhw dros fil o ddilynwyr sy wedi creu cymuned glos a chefnogol. – https://twitter.com/AwrYDysgwyr?lang=en-gb

– Mae Cynllun Cymraeg i’r Teulu Mudiad Meithrin yn gynllun sy’n cefnogi rhieni/gofalwyr di-Gymraeg sy’n mynd i’r cylchoedd Ti a Fi. Nod y cynllun yw helpu teuluoedd di-Gymraeg i ddysgu ychydig o Gymraeg ac i’w hannog i ddefnyddio’r iaith yn y cartref. Mae’n rhoi blas o’r Gymraeg i’r rhieni a’r plant, ac yn dangos nad yw Cymraeg yn iaith anodd i’w dysgu! http://www.meithrin.cymru/welsh-for-the-family/c58/

– Learn Welsh: Adnod ar lein am ddim yn cynnig gwersi Cymraeg, gemau a profion sydyn a syml. Hwyl i’w ddefnyddio: http://www.learn-welsh.net/forparents

– Mae rhaglen ar S4C bob bore Sul o’r enw Dal Ati, mae modd ei gweld ar adegau eraill ar S4C Clic or BBC iPlayer.

– Ac wrth gwrs apiau Magi Ann Menter Iaith Fflint a Wrecsam. Ar gael ar blatfform IOS, android a thrwy www.addysggymraegsiryfflint.co.uk I’w lawr lwytho am ddim i ffôn symudol, tabled neu gyfrifiadur. Edrychwch am Magi Ann yn yr App Store a Play Store. 6 ap Dwyieithog a dros 40 stori syml i ddysgwyr a phlant sy’n mynychu ysgolion Cymraeg.

Yn ogystal mae gan Lywodraeth Cymru dudalen i oedolion sydd yn dysgu Cymraeg hefyd sydd yn cynnig nifer o bethau defnyddio – http://cymraeg.llyw.cymru/learning/Adults/?lang=en

Resources to help parents with learning Welsh

– You may have heard about the app Duolingo. Apparently it’s possible to access it on desktop as well. It’s a free language learning app, and there are currently over 500 thousand people learning Welsh with it! It’s easy to use and makes language learning fun due to the gamified nature of the lessons. https://www.duolingo.com/course/cy/en/Learn-Welsh-Online

– Say Something in Welsh (https://www.saysomethingin.com/welsh) is another popular website and app that many use to learn for free. They also tweet a new Welsh word to learn every day if you’re on Twitter. You can find them here – https://twitter.com/DailyWelshWords?lang=en-gb

– Another nice Twitter account to know about is Awr y Dysgwyr (Welsh learners hour). They host an hour of sharing questions, ideas, and good practice surrounding learning Welsh every Monday from 9-10pm. They have over a thousand followers so it’s grown into a really nice community of people coming together to share and help each other every Monday night. You can find them here – https://twitter.com/AwrYDysgwyr?lang=en-gb

– Mudiad Meithrin: Cynllun Cymraeg i’r Teulu – Welsh for the family Scheme is a scheme which supports non-Welsh speaking parents/carers who attend the cylchoedd Ti a Fi (Welsh-medium baby and toddler groups). The aim of this scheme is to enable non-Welsh speaking families to learn a bit of Welsh and to use the language in the home. It gives the parents/carers and the children a taste of the Welsh language and demonstrates that Welsh isn’t a difficult language to learn! http://www.meithrin.cymru/welsh-for-the-family/c58/

– Learn Welsh: Free online resource for beginners offering Welsh lessons, games and quick tests – fun to use http://www.learn-welsh.net/forparents

– S4C show a program for Welsh learners every Sunday morning called Dal Ati, you can also view it online on S4C Clic or BBC iPlayer.

– Last but not least of course are the Menter Iaith Fflint a Wrecsam Magi Ann apps for Welsh learners and Welsh medium school pupils. 6 different apps, over 40 stories, available to download free to your mobile phone, tablet or computer (Search for Magi Ann on App Store or Play Store)

Here’s the Government’s page about learning Welsh as an adult, you may find something useful there if you root around – http://cymraeg.llyw.cymru/learning/Adults/?lang=en